12.08.2020 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി- അജണ്ട-[CCA(3)_2020-21 ]