സ്വരാജ് ട്രോഫി 2023-സംസ്ഥാനത്തെ 2021-22 വർഷത്തിൽ മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ

Posted on Tuesday, February 14, 2023

സ്വരാജ് ട്രോഫി 2023-സംസ്ഥാനത്തെ 2021-22 വർഷത്തിൽ മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ-തിരുത്തൽ വരുത്തിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 327/2023/LSGD Dated 03/02/2023