2017-18 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള്‍

Posted on Monday, February 18, 2019

സംസ്ഥാനതലം

മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

 1. പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ല
 2. മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, എറണാകുളം  ജില്ല
 3. ചേമഞ്ചേരിയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കോഴിക്കോട്,  ജില്ല

മികച്ച ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്

 1. നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല.
 2. പഴയന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌, തൃശൂർ ജില്ല 
 3. ളാലം ബ്ലോക് പഞ്ചായത്ത്‌, കോട്ടയം ജില്ല

മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌

 1. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌.
 2. കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌
 3. എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌

സംസ്ഥാനത്തില്‍ മികച്ച ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക്‌/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച പഞ്ചായത്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപ, രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച പഞ്ചായത്തിന് 20 ലക്ഷം രൂപ, മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച പഞ്ചായത്തിന് 15 ലക്ഷം രൂപ പ്രത്യേക പദ്ധതി ധനസഹായവും, സ്വരാജ് ട്രോഫിയും, സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങള്‍ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള മികച്ച പഞ്ചായത്തുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജില്ലാ തലത്തില്‍ ഒന്ന്, രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങള്‍ നേടിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് യഥാക്രമം 10 ലക്ഷം, 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം പ്രത്യേക പദ്ധതി ധനസഹായവും സ്വരാജ് ട്രോഫിയും സാക്ഷിപത്രവും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

മഹാത്മാ പുരസ്‌കാരം

മഹാത്മാ ഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം 

 1. കൊടുമൺ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, പത്തനംതിട്ട
 2. തുറയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, കോഴിക്കോട് ജില്ല, ബുധനൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആലപ്പുഴ എന്നിവര്‍ പങ്കിട്ടു;

2017-18 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 329/2019/തസ്വഭവ Dated 15/02/2019

Content highlight