കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പില്‍ ഒരു മോണിട്ടറിംഗ് സെല്‍

Posted on Saturday, March 30, 2019

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 762/2019/തസ്വഭവ Dated 30/03/2019

കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പില്‍ ഒരു സെല്‍ രൂപീകരിച്ചും ഉത്തരവ്.