പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി 10 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2019