സര്‍ക്കുലര്‍ 389 /ഡിസി3/ 2018/തസ്വഭവ Dated 18/08/2018 പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികൾ