നഗരസഭകളിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം /കെട്ടിട നിര്‍മാണ അനുമതി നല്‍കല്‍ -സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഓഡിറ്റ്‌ നിര്‍ദേശം

Posted on Thursday, July 12, 2018

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1898/2018/തസ്വഭവ Dated 10/07/2018

നഗരസഭകളിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം /കെട്ടിട നിര്‍മാണ അനുമതി നല്‍കല്‍ -സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഓഡിറ്റ്‌ നിര്‍ദേശം നല്‍കി ഉത്തരവ്