സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -ഡാറ്റാ തിരുത്തലുകള്‍ നടത്തുന്നതിലേക്ക് അനുമതി നല്‍കികൊണ്ട് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

Posted on Tuesday, May 15, 2018

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -ഡാറ്റാ തിരുത്തലുകള്‍ നടത്തുന്നതിലേക്ക് അനുമതി നല്‍കികൊണ്ട് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 

Content highlight