• ജിസിഡിഎ-അമരാവതി ടൌണ്‍ഷിപ്പ്‌ സന്ദര്‍ശനം – അനുമതി
 • ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19 - പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ട് - 9ാം ഗഡു (2018 ഡിസംബർ) - ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് - അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു
 • ബജറ്റ് വിഹിതം -2018-19- വികസന ഫണ്ടിന്റെ മൂന്നാം ഗഡു പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ചത് നല്‍കിയത് –ചില പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകളില്‍ നിന്ന് വെള്ളക്കരം ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കുന്ന തുക –ഭേദഗതി ചെയ്ത ഉത്തരവ്
 • മലപ്പുറം ജില്ല –കാവന്നൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – ജീവനക്കാര്യം
 • Town and Country Planning Department – Seminar –Nomination of Officers –Expost facto sanction accorded
 • കുടുംബശ്രീ -കോട്ടയം ജില്ലാ മിഷന്‍ -ജീവനക്കാര്യം
 • കുടുംബശ്രീ –അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി –മാര്‍ഗരേഖ ഭേദഗതി വരുത്തി കൊണ്ടും ഫണ്ട് തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തികൊണ്ടും ഉത്തരവ്
 • തീക്കോയി പഞ്ചായത്ത് –ജലനിധി കുടിവെള്ള പദ്ധതി –പൂഞ്ഞാര്‍ മണ്ഡലം –ആസ്തി വികസന പദ്ധതി
 • ഗ്രാമവികസനം –ജീവനക്കാര്യം
 • ബ്രഹ്മപുരത്തെ ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റില്‍ നിന്നും ഊറി വരുന്ന മലിനജലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രായോഗിക നടപടികള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി ഡോ മിത്ര റ്റി IAS ന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു ടീം നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്
 • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് -7968/22018 നമ്പര്‍ റിട്ട് ഹര്‍ജിയിന്മേല്‍ 15.03.2018 ലെ കോടതി വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കല്‍ -ഉത്തരവ്
 • കുടുംബശ്രീ –അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി –മാര്‍ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 3.1.5 ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ്
 • മുനിസിപ്പാലിക 2018 ല്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും വിമാനയാത്രക്കും ശുചിത്വ മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് അനുമതി
 • തൃശൂര്‍ കോലഴി പഞ്ചായത്ത് –വലിയ പറമ്പ് പാടം കുടി വെള്ള പദ്ധതി - ആസ്തി വികസന പദ്ധതി –ഭേദഗതി ഉത്തരവ്
 • മലപ്പുറം ജില്ല –മാറഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് –പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് സെന്ററിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടിന് അനുമതി