ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് –ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ -ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്