• കോവിഡ് 19- പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
 • കോവിഡ് 19- പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ -സർക്കാർ ജീവനക്കാരെയും അദ്ധ്യാപകരെയും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • ട്രിഡ-സാഫല്യം കോംപ്ലക്സ്-കടയുടെ വാടക കുടിശ്ശിക അടവാക്കൽ-കാലാവധി നീട്ടിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
 • Budget Estimates 2021-22 – Fund for Expansion &
  Development – Authorization of 1st installment of untied Basic Grant to Rural Local Governments (RLGs) under 15th Finance Commission Award - Sanctioned - orders
  issued
 • Covid-19 – containment activities-lock down in the State from 8th May-2021-modification orders issued.
 • കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർമാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
 • covid-19 - Containment activities - Lock down in the State from 8th May-2021 - modification
 • Covid-19 Treatment charges in Private Hospitals
  for the Walk in Patients (Other than KASP beneficiories and Government referred patients
  ) finalised – Orders issued.
 • COVID -19 Treatment charges in Private Hospitals
  for the Walk in Patients (Other than KASP beneficiories and Government referred patients
  ) finalised – Orders issued.
 • തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2021-2022 വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകാര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്
 • കുടുംബശ്രീ വയനാട് ജില്ലാമിഷൻ-ജീവനക്കാര്യം
 • വിവാഹം ,യോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
 • കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാനമിഷൻ-ജീവനക്കാര്യം
 • മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസര്‍മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ സ്പഷ്ടീകരണ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
 • കോവിഡ് 19 - പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഗതാഗത സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനു വേണ്ട മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍