എല്‍.എസ്സ്.ജി.ഡി -ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍മാര്‍

തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് - സെക്രട്ടറിയേറ്റ്

വകുപ്പ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസ്സര്‍ അപ്പീല്‍ അധികാരി

എഎ

സന്തോഷ്‌ വി എസ്, അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി , 9846052275

രാജേഷ്‌ കുമാര്‍ ഡി എസ് , ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, 9400430740

എബി

സന്തോഷ്‌ വി എസ് , അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി 9846052275

രാജേഷ്‌ കുമാര്‍ ഡി എസ്, ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി , 9400430740

എസി

സന്തോഷ്‌ വി എസ്, അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി 9846052275

രാജേഷ്‌ കുമാര്‍ ഡി എസ്, ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി , 9400430740

ഡിഎ

ഹസീന ബീഗം എ , അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി

എന്‍ വിശ്രുതന്‍ ആചാരി, ജോയിന്റ്  സെക്രട്ടറി , 9446442075

ഡിബി

ഹസീന ബീഗം എ, അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി

എന്‍ വിശ്രുതന്‍ ആചാരി, ജോയിന്റ്  സെക്രട്ടറി , 9446442075

ഡിസി

മിനിമോള്‍ ഡി, ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി , Ext 8059

എല്‍ സിന്ധു , സ്പെഷ്യല്‍ സെക്രട്ടറി II

ഡിഡി

മിനിമോള്‍ ഡി, ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി , Ext 8059

മിനിമോള്‍  അബ്രഹാം , അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി 9387212701

ഇഎം

ജയശ്രീ എല്‍ , അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി , 9495482591

സിനി ജെ ഷുക്കൂര്‍ , ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി , 9446303461

ഇപിഎ

ശ്രീജിത്ത്‌ വി പി , അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി , 9446436435

പാറ്റ്സി സ്റ്റീഫന്‍  , ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, 9447125473

ഇപിബി

 പാറ്റ്സി സ്റ്റീഫന്‍ , ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ,9447125473

മോഹന്‍ദാസ്‌ എസ് , അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി 9446487798

ഇആര്‍എ

ജയശ്രീ എം, അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി. 9496102657

സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍ എസ് ആര്‍ , ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി , 9446413972

ഇആര്‍ബി

ജയശ്രീ എം, അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി. 9496102657

സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍ എസ് ആര്‍ , ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, 9446413972

ഇയു

സന്തോഷ്‌ വി എസ്, അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി 9846052275

മോഹന്‍ദാസ്‌ എസ് , അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി ,9446487798

ഇഡബ്ല്യു

ശ്രീജിത്ത്‌ വി പി , അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി 9446436435

ശ്രീകല സി എസ്, ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി , 9446073348

എഫ്‌എം

ജയശ്രീ എല്‍, അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി , 9495482591

സിനി ജെ ഷുക്കൂര്‍ , ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി , 9446303461

ഐഎ

ലീന എന്‍ പി , അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി , 9446184334

ശ്രീകല സി എസ് , ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി , 9446073348

ഐബി

ലീന എന്‍ പി , അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി , 9446184334

ശ്രീകല സി എസ് , ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി , 9446073348

ആര്‍ എ

മനോഹരന്‍ പി വി , അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി 9847398553

സ്റെല്ല  ലിറ്റില്‍ ഫ്ലവര്‍ എം കെ , ജോയിന്റ്  സെക്രട്ടറി  , 9497265661

ആര്‍ ബി

മനോഹരന്‍ പി വി , അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി 9847398553

സ്റെല്ല  ലിറ്റില്‍ ഫ്ലവര്‍ എം കെ , ജോയിന്റ്  സെക്രട്ടറി  , 9497265661

ആര്‍ സി

പാപ്പച്ചന്‍ എസ. , അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി 8289844074

മുഹമ്മദ് റിയാസ് , ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി , 94955020142

ആര്‍ സി

പാപ്പച്ചന്‍ എസ് , അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി 8289844074

മുഹമ്മദ് റിയാസ് , ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി , 94955020142