ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - തനതു ഫണ്ടില്‍ തുക - അനുമതി

Posted on Friday, August 10, 2018

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2221/2018/തസ്വഭവ Dated 10/08/2018

കാലവര്‍ഷക്കെടുതി – ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതു ഫണ്ടില്‍ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് യഥേഷ്ടാനുമതി