പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പ് –ജീവനക്കാര്യം -2018 ലെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം –അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പ് –ജീവനക്കാര്യം -2018 ലെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം –അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

സ്ഥലംമാറ്റ അപേക്ഷകള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ട അവസാന
തീയതി 10.03.2018 ആണ്.