ശുചിത്വ മിഷന്‍-ഡയറക്ടർ (ദ്രവ മാലിന്യ പരിപാലനം ) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.