ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ ബിജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എരുമക്കുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ബിജു
വിലാസം കുറുമ്പാണിക്കല്‍, പണയില്‍, പണയില്‍ പി.ഒ-690504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446711557
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രിഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ലാബ് അസിസ്റ്റന്‍റ്