ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനില്‍ ശ്രദ്ധേയംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുട്ടംപേരൂര്‍ എ
മെമ്പറുടെ പേര് സുനില്‍ ശ്രദ്ധേയം
വിലാസം ശ്രദ്ധേയം, കുട്ടമ്പേരൂര്‍, കുട്ടമ്പേരൂര്‍-689623
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7560869070
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്