തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

പാലക്കാട് - പട്ടിത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 അരീക്കാട് കെ.ശശിധരന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 പൂലേരി എ.കെ.ദിവ്യ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 പട്ടിത്തറ അംബികശ്രീധരന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
4 ചിറ്റപ്പുറം ആലിയാമു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 ആലൂര്‍ പി.വി.ഷാജി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
6 താനക്കാട് വി.പി.ജയപ്രകാശ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 വെങ്കര സെബു സദക്കത്തുള്ള മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
8 കാശാമുക്ക് കെ.കെ.ഷമീര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 കക്കാട്ടിരി ടി.പി.മുഹമ്മദ്‌മാസ്റ്റര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 ധര്‍മഗിരി സിന്ധു പനങ്കാവില്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 വട്ടേനാട് ടി.കെ.വിജയന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 മല ടി.വി.കൃഷ്ണദാസ്‌ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
13 കോട്ടപ്പാടം മറിയഹനീഫ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 തലക്കശ്ശേരി സുജാത.വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 തൊഴൂക്കര ശശിരേഖ.കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 അങ്ങാടി തുഷാര മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
17 കോക്കാട് ശ്രീജ കല്ലായിക്കല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 ഒതളൂര്‍ രാധ.കെ.പി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത