കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണാന്‍, കുടുംബശ്രീയുടെ ആര്‍ഒ പ്ലാന്റ് കൊല്ലത്ത് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു

Posted on Monday, July 2, 2018

Kudumbashree Mission in convergence with the Kollam Corporation has launched Reverse Osmosis plant (RO Plant) in Kollam Corporation. The RO Plant was inaugurated by Smt. J. Mercykutty Amma, Minister for Fisheries, Harbour Engineering and Cashew Industry, Government of Kerala on 28 June 2018. Located at the premises of Kollam Corporation, the plant is run by ' Mithra' a group of 5 selected women from Kudumbashree groups in Kollam. Minister said that the Venad Purified Water would be a solution for the drinking water scarcity in Kollam District.

Kudumbashree had launched the idea of launching a Reverse Osmosis Plant to produce bottled drinking water, as part of the National Urban Livelihoods Mission Project being implemented in Kerala. The bottled drinking water is named as ‘Venad Purified Water’. The public need to give only a nominal charge of just Rs 25 for 20 litres of Venad Purified Water. The total investment of the project is Rs 25.5 lakhs which is met from LSG fund, bank loan and Kudumbashree financial assistance. The other RO plants are located at Kozhikode Old Corporation office, Malappuram Corporation, Kasaragod Municipality, and Kochi.

Content highlight
Kudumbashree launches its sixth Reverse Osmosis Plant in the State