കേരളത്തിലെ നാട്ടുചന്തകളെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ കുടുംബശ്രീയുടെ സ്വന്തം വെബ്‌സൈറ്റ്- നാട്ടുചന്ത.കോം

Posted on Tuesday, April 17, 2018

Kudumbashree Mission has launched the website www.naattuchantha.com to give away information on the weekly markets being organised by Kudumbashree CDS in all districts across the state. The website was launched on 1 April 2018 and it gives away the details including the district, the name of the CDS and the venue at which the weekly market is being held.The weekly market website is being updated by the Block Co-ordinators in the districts. The website also gives the information on sales report which include the number of Blocks, number of markets conducted, the quantity of the JLG products, quantity of the non JLG products and the total sales recorded during the weekly units. The photographs from different weekly markets organised across the state are uploaded in the website.

Mahila Kisan Sashakthikaran Pariyojana (MKSP), the sub component of the National Rural Livelihood Mission (NRLM) aims at increasing the visibility of women in agriculture, reducing drudgery and providing a better livelihood opportunity by adopting sustainable and eco friendly agriculture. Kudumbashree, the programme implementing agency (PIA) for Kerala, has undertaken the project through the institution of Joint Liability Group (JLG) of women farmers. Presently Kudumbashree facilitates 60000 joint liability groups undertaking cultivation in 55000 hectors of land. Paddy, Banana, Tubers and vegetables are the major crops.

For ensuring better marketing opportunities and avoid middle man exploitation Kudumbashree started weekly markets across the state and the Mission has provided infrastructure facilities to 450 CDS.