• പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി നിർമ്മിച്ച് നൽകൽ പദ്ധതി -പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ -സബ് സിഡി–അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ രേഖ-പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ്
  • അടുക്കള മുറ്റത്തെ കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി -പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ -സബ് സിഡി–അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ രേഖ-പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ്
  • തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പദ്ധതി ആസൂത്രണ നിര്‍വഹണത്തിന്റെയും ഭരണ നിര്‍വഹണത്തിലെ മികവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നല്‍കുന്ന പുരസ്കാരങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
  • Permissive sanction for retaining 2 Posts of District Coordinators and post of one Data Entry Operator in the PMU of KLGSDP –Accorded Orders Issued
  • പെരിങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റ് അനുമതി
  • ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ക്കായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് സ്പെഷ്യല്‍ ഗ്രാന്റ്
  • കാട്ടാക്കട പഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാര്യം
  • വയനാട് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍ –ജീവനക്കാര്യം
  • ഇടുക്കി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍ –ജീവനക്കാര്യം
  • ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളുകളിലും വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളുകളിലും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കാവശ്യമായ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ - പരിശോധന -സര്‍ക്കുലര്‍