ഗസറ്റ്

  • കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് -2020- ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം പുതിയ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കാലയളവിലേയ്ക്ക് ഭരണ നിർവ്വഹണകമ്മിറ്റി നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം
  • പൊതുതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്-2020- മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ-സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം
  • പൊതുതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്-2020- പഞ്ചായത്ത് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ-അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് -2020- ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം പുതിയ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കാലയളവിലേയ്ക്ക് ഭരണ നിർവ്വഹണകമ്മിറ്റി നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം
  • select list for the year 2020 - Chief Engineer, Superintending Engineer, Executive Engineer and Administrative Assistant
  • The modified select list 2019 of Assistant Executive Engineer for promotion to the post of Executive Engineer in LSGD Engineering Wing
  • select list of Assistant Engineer for promotion to the post of Assistant Executive Engineer
  • modified select list 2019 of Assistant Executive Engineer for promotion to the post of Executive Engineer in LSGD Engineering Wing
  • select list 2020 of Executive Engineer for promotion to the post of Superintending Engineer in LSGD Engineering Wing,
  • കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട്- 2020- ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം പുതിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കാലയളവിലേയ്ക്ക് ഭരണ നിർവ്വഹണകമ്മിറ്റി നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം