11.01.2022 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി- അജണ്ട-[CCA(5)_2021-22 ]