തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (നഗരം )വകുപ്പിൽ, അയ്യൻകാളി  നഗര തൊഴിലുറപ്പു  സെല്ലിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ IT Officer തസ്തികയിലേക്ക്   അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു