മഴക്കെടുതി -നാശനഷ്ടങ്ങൾ- ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ