മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്- ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന

Posted on Thursday, August 30, 2018

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും ജീവനക്കാരും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നല്‍കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.