സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -ഡാറ്റ എന്‍ട്രി , വെബ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനം - മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ -ഡാറ്റ ബേസ് - നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

Posted on Thursday, November 30, 2017

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -ഡാറ്റ എന്‍ട്രി നടത്തുന്നതിലേക്കും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ വെബ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനുമുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ -ഡാറ്റ ബേസില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍>> സര്‍ക്കുലര്‍