മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവീസ് - സൂപ്രണ്ട് , ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് / റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ താൽക്കാലിക ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു