Govt of Kerala
Local Self Government Department

Home

15.02.2017 ലെ സംസ്ഥാനതല കോര്‍ഡി നേഷന്‍ സമിതിയുടെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍

Posted on 16/02/2017

         വരള്‍ച്ച നേരിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി ടാങ്കര്‍ ലോറികളില്‍ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ചെലവു പൂര്‍ണമായും സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കും എന്ന് ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി . അഭൂത പൂര്‍വമായ വരള്‍ച്ചയെ തുടര്‍ന്ന് ജല ലഭ്യത കുറയുകയും ജല സ്രോതസ്സുകള്‍ വറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് തനത് ഫണ്ടോ പ്ലാന്‍ ഫണ്ടിലെ സേവന ,പശ്ചാത്തല വികസന മേഖലകളിലുള്ള ഫണ്ടോ ഉപയോഗിച്ചു താഴെ പറയുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന കോര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി നല്‍കി

  1. പൊതുജല സ്രോതസ്സുകള്‍ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്(കുഴല്‍ ക്കിണര്‍,കുളം,കിണര്‍,തടയണ)
  2. നിലവിലുള്ള ശുദ്ധ ജല സ്രോതസ്സുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്
  3. ഗുണഭോക്തൃ  സമിതികള്‍ നടത്തുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമാക്കുന്നതിന്
  4. പുതിയ ജല കിയോസ്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
  5. വിതരണം നടത്തുന്ന കുടി വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണ നിലവാര പരിശോധനക്കും ശുദ്ധീകരണത്തിനും  

കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ മറ്റു തീരുമാനങ്ങള്‍

  • തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ റോഡ് നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ ബിറ്റുമിന്‍ വാങ്ങി നല്‍കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ബിറ്റുമിന്‍ വാങ്ങി നല്‍കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയ്ക്കാണ്. ഇതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓരോ പ്രോജക്റ്റില്‍ നിന്നും ബിറ്റുമിന്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തുക ഡി.ഡി എടുത്ത് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് നല്‍കേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ബില്ലില്‍ നിന്നും ബിറ്റുമിന്റെ വില കുറവു ചെയ്തുമാത്രം നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പേയ്മെന്റ് നല്‍കേണ്ടതാണ്.
  • അംഗന്‍വാടി വര്‍ക്കേഴ്സിനുള്ള വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച ഓണറേറിയത്തിന്റെ വിഹിതം നല്‍കിയിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായോ തനതു ഫണ്ടില്‍പ്പെടുത്തിയോ കുടിശ്ശിക തുക ഈ വര്‍ഷം തന്നെ നല്‍കേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

Attachments
 
Recent News
News
പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലെ വീഴ്ച - സെക്രട്ടറിയെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത ഉത്തരവ്
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെഷന്‍ അദാലത്ത് നടത്തുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 31.05.2017 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ പുതിയതായി നിയമനം ലഭിച്ച ക്ലാര്‍ക്കുമാര്‍ക്ക് - പൊതുഭരണത്തില്‍ പരിശീലനത്തിന് കിലയെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ്
Plan formulation status of LSGIs
നഗരകാര്യ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31.05.2017
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന്‍റെ വെബ് സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ഡോ. കെ.ടി.ജലീല്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു
ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ - കൈപുസ്തകം
2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന തീയതികള്‍
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷികപദ്ധതിയിലെ പ്രോജക്ടുകളും മറ്റു വിഷയങ്ങളും കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതിക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്-നടപടിക്രമങ്ങള്‍
2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ആസ്തിവികസന പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക്‌ 31.05.2017 ന് മുമ്പായി തന്നെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗങ്ങള്‍
കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂള്‍
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി (2017-18) തയ്യാറാക്കല്‍- സബ് സിഡിയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗരേഖ
തെരുവ് നായകളുടെ നിയന്ത്രണം (ABC Programme)
കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി അജണ്ടയും തീരുമാനങ്ങളും
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala