സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -നിലവില്‍ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവരുടെ പരിശോധനയും പെന്‍ഷന്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പരിഷ്കരണവും –പുതിയ അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി അനുവദിക്കലും –അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്

Posted on Friday, July 13, 2018

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -നിലവില്‍ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവരുടെ പരിശോധനയും പെന്‍ഷന്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പരിഷ്കരണവും –പുതിയ അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി അനുവദിക്കലും –അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്

സ.ഉ(എം.എസ്) 241/2018/ധന Dated 06/07/2018