18.07.2018 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി- അജണ്ട-[CCA(6)_2018-19]