കേരള തീര ദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റി –നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

Posted on Saturday, January 27, 2018

കേരള തീര ദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റി –നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ crz അനുമതി –കാല താമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍