ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ - ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (റിസർച്ച് & ഡെവലപ്മെന്റ്), ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഓപ്പറേഷൻ & മെയിൻ്റനൻസ്) തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു