2021-22 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

Posted on Thursday, February 16, 2023

സ്വരാജ് ട്രോഫി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ - സംസ്ഥാനതലം

ഒന്നാം സ്ഥാനം -  സ്വരാജ് ട്രോഫി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ (എറണാകുളം ജില്ല)
രണ്ടാം സ്ഥാനം - പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ (കണ്ണൂര്‍ ജില്ല)
മൂന്നാം സ്ഥാനം - മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ (കോട്ടയം ജില്ല)

സ.ഉ.(സാധാ) 107/2023/LSGD Dated 15/02/2023