ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് - 31 ആഗസ്റ്റ് 2018

Posted on Friday, August 31, 2018

പ്രളയാനന്തരം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാനങ്ങള്‍ നടത്തിയ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് - 31 ആഗസ്റ്റ് 2018

  • 6 ജില്ലകള്‍
  • 401 തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
  • 4716 വാര്‍ഡുകള്‍

Flood sanitation status - 31 Aug 2018