ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍ സന്തോഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍ സന്തോഷ്
വിലാസം കിഴക്കേത്തോട്ടം, ഏറ, ചാത്തന്നൂര്‍-691572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747304215
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍