ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ സജീർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുക്കം ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് എ സജീർ
വിലാസം പടിഞ്ഞാറ്റേ കന്നിമ്മേല്‍, മുക്കം, മയ്യനാട്-691303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895944265
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്