ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരിനല്ലൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് അനീഷ്
വിലാസം അനീഷ് സദനം, അരിനല്ലൂൂര്‍, അരിനല്ലൂൂര്‍-690538
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895463682
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍