ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അജിതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാളകം നോർത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് അജിത
വിലാസം അജി വിലാസം, വാളകം, വാളകം-691532
ഫോൺ 7306206403
മൊബൈല്‍ 7306206403
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദം
തൊഴില്‍