ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷിജി. എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറിയഴീക്കല്‍-ബി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷിജി. എസ്
വിലാസം പടീറ്റടത്ത്, ചെറിയഴീക്കല്‍, ചെറിയഴീക്കല്‍-690573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744639395
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ മത്സ്യബന്ധനം