ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍.ബിജുകുമാരന്‍ പിളളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കന്‍ മൈനാഗപ്പള്ളി കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍.ബിജുകുമാരന്‍ പിളള
വിലാസം ലീല ഭവനം, മൈനാഗപ്പളളി, മൈനാഗപ്പളളി-690519
ഫോൺ 9947828466
മൊബൈല്‍ 8075001916
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി,ഐ.ടി.ഐ
തൊഴില്‍