ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മോഹനന്‍ പിള്ളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചിറയ്ക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മോഹനന്‍ പിള്ള
വിലാസം താച്ചയില്‍ വീട്, പാവുമ്പ, പാവുമ്പ-690574
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744751526
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍