തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 താഴത്തുകുളക്കട മഠത്തിനാപ്പുഴ അജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 കുളക്കട കിഴക്ക് ഹരികൃഷ്ണന്‍ എ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
3 കുറ്ററ മഞ്ജു .റ്റി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
4 മലപ്പാറ സാലിമോള്‍ എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 കുളക്കട സന്ധ്യ എസ് നായര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
6 ഏറത്തു കുളക്കട കവിത എല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
7 കോളനി ശ്രീജ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
8 പുവറ്റൂര്‍ കിഴക്ക് പി.ബി ബീന മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 കലയപുരം ജെ സജിമോന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
10 പെരുംകുളം അഖില എം മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
11 പൊങ്ങന്‍പാറ രഘു ജി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
12 വെണ്ടാര്‍ ജയകുമാര്‍ ജെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 പാത്തല ഷീലാകുമാരി ഒ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
14 പുവറ്റൂര്‍ അഡ്വ. പി.റ്റി ഇന്ദുകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 മാവടി രതി കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
16 ആറ്റുവാശ്ശേരി കിഴക്ക് പ്രസാദ് യോഹന്നാന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
17 മൈലംകുളം റ്റി ഗീത മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 പുത്തൂര്‍ കോട്ടയ്ക്കല്‍ രാജപ്പന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 ആറ്റുവാശ്ശേരി വി വിജയനാഥ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍