സര്‍ക്കുലറുകള്‍

  • ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2018 - തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികള്‍.
  • ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്.
  • ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂര്ത്തീകരണത്തിനു മേഖലാ വിഭജനം /നിര്‍ബന്ധ വകയിരുത്തലിനുള്ള നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • പ്രോജക്ടുകള്‍ കോ ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധീനതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം –നിബന്ധനകള്‍
  • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -ഡാറ്റാ തിരുത്തലുകള്‍ നടത്തുന്നതിലേക്ക് അനുമതി നല്‍കികൊണ്ട് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
  • സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ഗ്രീന്‍ പ്രൊട്ടോക്കോള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗതീരുമാനം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്
  • 2018 മാര്‍ച്ച്‌ 31 നു നിര്‍വഹണം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ തുടര്‍ന്ന് നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2018 മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍