സര്‍ക്കുലറുകള്‍

  • മഹാത്മാ ഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി -2019 -20 ലേബർ ബജറ്റിന്റെയും കർമ്മ പദ്ധതിയുടെയും രൂപീകരണം
  • കറവ പശുക്കളെ വാങ്ങുന്നതിനു ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സ്പഷ്‌ടീകരണം
  • കേൾവി ശക്തി കുറഞ്ഞവർക്ക് കോ ക്ലിയർ ഇമ്പ്ലാന്റേഷന് ശേഷമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്
  • ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കുലര്‍
  • നവകേരളം കര്‍മ്മ പദ്ധതി –ഹരിതകേരളം മിഷന്‍ പദ്ധതികള്‍- മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
  • ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളുകളിലും വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളുകളിലും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കാവശ്യമായ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ - പരിശോധന -സര്‍ക്കുലര്‍
  • ജീവനക്കാര്‍ അപേക്ഷകള്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കു നേരിട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ലെന്ന് നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരിപത്രം
  • ബോർഡുകൾ /ബാനറുകൾ /ഹോർഡിങ്ങുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ -അധിക മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • വാര്‍ഷിക പദ്ധതി –ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ -സംബന്ധിച്ച്
  • 2019-20 വര്‍ഷത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്