സര്‍ക്കുലറുകള്‍

  • Ease of Doing Business - Amendment to Kerala Panchayat Building Rules,2011 and Kerala Municipality Building Rules ,1999-Clarification Issued- Reg
  • നവകേരളം മിഷന്‍ യോഗങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്
  • നിലം നികത്തിയ സ്ഥലത്ത് വീട് വച്ചതിനു ശേഷം 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഉപയോഗ മാറ്റം വരുത്തരുത് എന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്ന സര്‍ക്കുലറുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചതിനു സ്പഷ്ടീകരണം
  • ബഹു .ഹൈ ക്കോടതി മുമ്പാകെ വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ എതിര്‍ കക്ഷിയാക്കി ഫയല്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളില്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാനുള്ള സമന്‍സ് ലഭിച്ച ശേഷവും ഹാജരാകാത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
  • സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കമ്മ്യുണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത്‌ സെന്റര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രവര്‍ത്തനത്തിനു ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ,പാരമെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ നിയമിക്കുന്നത്- നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
  • ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി –ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ ഭവന നിര്‍മാണം –ഒന്നാം ഗഡു ധന സഹായം വിതരണം സംബന്ധിച്ച്
  • തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ പ്രോജക്ടുകളും മറ്റു വിഷയങ്ങളും കോ ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതിക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
  • തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലെ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച്
  • വേനല്‍ക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളില്‍ ജല ദൌര്‍ലഭ്യത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • ആരോഗ്യ ജാഗ്രത -പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ യജ്ഞം-ഭവന സന്ദര്‍ശനം നടത്തി സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍