സര്‍ക്കുലറുകള്‍

  • സിഖ് വിവാഹങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യല്‍ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
  • സംസ്ഥാന തല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ വകുപ്പുമേധാവികള്‍ /ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന അറിയിപ്പ്
  • ട്രഷറികളിലെ പെൻഡിങ് ബില്ലുകൾ മാറി കിട്ടുന്നതിന് പ്രത്യേക ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • കേരള നെല്‍ വയല്‍ തണ്ണീര്‍ ത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ആക്റ്റ് 2018-ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഗുണ ഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭൂമിയില്‍ നിര്‍മാണ അനുമതി നല്‍കുന്നതിനു നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ധന സഹായത്തോടെ ഭവന നിര്‍മാണം നടത്തിയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കരാര്‍ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്ത് –പദ്ധതി ആസൂത്രണം നിര്‍വഹണം –നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
  • നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് പാര്‍ട്ട്‌ ബില്‍ എഴുതുന്ന രീതി അവലംബിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • ലോക ബാങ്ക് വിഹിതം ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തികള്‍ സംബന്ധിച്ച്
  • മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പും ബത്തയും നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • MGNREGS-draft ranklist of Ombudsman published in kerala gazette number5 dated 10/04/2018 cancelled