സര്‍ക്കുലറുകള്‍

  • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ - വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളും 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ ഗുണ ഭോക്താക്കളും പുനര്‍ വിവാഹം /വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സ്പഷ്ടീകരണം –സര്‍ക്കുലര്‍
  • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പദ്ധതി നിര്‍വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സാധനങ്ങള്‍ പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷന്‍ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍
  • ജനകീയാസൂത്രണം –കിണര്‍ റീ ചാര്‍ജിംഗ് പദ്ധതികളുടെ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • കക്കൂസ് നിര്‍മാണം.അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ എന്നിവയുടെ അപേക്ഷ സി സി യുടെ അനുമതിക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാര്‍ മുന്‍‌കൂര്‍ അനുമതി നല്‍കുന്ന സംഗതികളില്‍ തൊട്ടടുത്ത കൌണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ തന്നെ അജണ്ടയായി വയ്ക്കുന്നതിനു എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്കും നിര്‍ദേശം
  • തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി,കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡ്‌ , ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ,മറ്റു ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവയിലേക്ക് തുക ഡെപ്പോസിറ്റ്‌ ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍
  • തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ -അവലോകനം നടത്തുന്നത് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
  • ലൈഫ് മിഷന്‍ - നിലം നികത്തി വീട് വയ്ക്കുന്നതിനു നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ഭവന നിര്‍മാണം –തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വിഹിതം-പദ്ധതി ഭേദഗതി ചെയ്ത് തുക വകയിരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • ലൈഫ് പദ്ധതിക്കായി മാറ്റി വച്ച തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍