21.11.2022 ല്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന  കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം യോഗം 22.11.2022 ലേയ്ക് മാറ്റി